Technologie architectuur

Deze pagina beschrijft de technologie architectuur van Koppeltaal GGZ versie 1.3.x maar doet geen uitspraken over de technische manier waarop de deelnemende systemen gerealiseerd moeten worden.

Informatie-uitwisseling op basis van FHIR Messaging

Standaarden

Het transport van berichten volgens Koppeltaal v1.x is gebaseerd op een aantal standaarden: met name HTTP, HL7 FHIR DSTU 1 (v0.0.82) en relevante onderdelen van de HL7 standaard. De content (inhoud) kan zowel in JSON als in XML worden uitgedrukt. Koppeltaal gebruikt HTTP als transportmechanisme om FHIR berichten (resources) uit te kunnen wisselen en Atom feed om FHIR resources te bundelen. De kern van FHIR wordt gevormd door de FHIR DSTU1 resources, waarmee oplossingen voor uitwisseling van zorginhoudelijke gegevens kunnen worden gebouwd. Door middel van profiling (het maken van specificaties in de vorm van structure definitions en extensions) en onderlinge verwijzingen is het mogelijk een specifieke set van FHIR resources voor een bepaalde use case, binnen een domein, te definiëren. Elke applicatie type (eHealth platformen, portalen, interventies of bronsystemen) gebruikt een eigen set van FHIR resources die via een adapter (programmeertaal afhankelijke abstractie laag) met Koppeltaal berichten uitwisselt over het openbare internet.

FHIR Messaging over HTTP.

Netwerktopologie

De netwerktopologie beschrijft de fysieke verbindingen tussen de netwerkcomponenten onderling. Bij Koppeltaal 1.3 wordt een stertopologie toegepast tussen de verschillende GGZ instellingen en Koppeltaal. Dit is de meest gebruikte topologie voor internet. Alle GGZ instellingen (domeinen) worden via internet aangesloten op Koppeltaal. Koppeltaal 1.3 dient hier als technische (centrale) dienstverlener, die voor de eindgebruikers verder niet zichtbaar is. Koppeltaal verwerkt geen data, maar routeert data tussen applicaties, binnen één domein. Het vastleggen van toestemming van de gebruiker is geen Koppeltaal aangelegenheid, maar behoort te liggen bij de organisaties die zich aansluiten.

Het informatiemodel

Het volgende model geeft de verzameling FHIR DSTU1 resources weer die binnen Koppeltaal 1.3 worden gebruikt. De FHIR specificatie definieert een set van datatypes die als FHIR resource elementen gebruikt worden. Het Koppeltaal 1.3 informatiemodel is gebaseerd FHIR Messaging (berichten). Bij FHIR Messaging is men gedwongen om een verzameling van resources (gegevens) op te halen, ongeacht of men daarvan maar een deel van gebruikt.

FHIR Resources

Alle FHIR resources zijn in de basis generiek en worden met behulp van profielen (profiles) uitgebreid en specifieker gemaakt voor een specifieke toepassing. In een profiel wordt bijvoorbeeld beschreven:

 • Welke resource elementen worden gebruikt en welke niet en welke additionele elementen (extension) worden toegevoegd die geen onderdeel zijn van de basisspecificatie

 • Welke terminologieën worden gebruikt in bepaalde elementen

 • Hoe de resource elementen mappen naar lokale eisen en/of implementaties

Door de manier waarop profiling wordt toegepast binnen FHIR kunnen er voor een bepaalde basis resource verschillende profielen bestaan, bijvoorbeeld afhankelijk van zorgdomein, land, instelling of leverancier. Om interoperabiliteit te borgen is het van belang dat binnen een bepaalde use case dezelfde profielen gebruikt worden.

Voor Koppeltaal 1.3 is een eigen verzameling FHIR resources vastgelegd met hun eigen profile identifiers.

Profile Identifiers

Koppeltaal maakt gebruik van de Other resource extensie van FHIR DSTU1.

Other is ingevoerd om te kunnen omgaan met resource concepten die nog niet zijn gedefinieerd voor FHIR of die buiten het interessegebied van HL7 liggen. De volgende tabel geeft aan welke resource geen onderdeel zijn van FHIR DSTU1, maar wel specifiek als resource binnen Koppeltaal gebruikt wordt.

Other extensions

Other extension

Definitie

ActivityDefinition

Een activiteitsdefinitie beschrijft een activiteit die door een applicatie beschikbaar wordt gemaakt

UserMessage

Een bericht dat van een participant naar een participant wordt gestuurd

CarePlanActivityStatus

Beschrijft de status van een behandelplan activiteit in detail

CarePlanActivityResult

Beschrijft de uitkomsten of berekende scores van een behandelplan activiteit

CareTeam

Beschrijft welke personen toegang hebben tot een behandelplan of activiteit

De Application resource is een representatie van een portaal, interventie of een ander soort aangeboden dienst door Koppeltaal. Een applicatie kan een list van activiteiten aanbieden. In de context van Koppeltaal is een Application resource een profiel van een Device resource.

Alle berichten worden via HTTP operaties uitgewisseld. Op elke verzoekbericht wordt standaard een HTTP-response code teruggegeven. Bij problemen is er soms meer detail informatie vereist, dan alleen de HTTP-response code. Hiervoor wordt dan de OperationOutcome resource gebruikt, waarmee meerdere afzonderlijke problemen kunnen worden geïdentificeerd, die in lijn moeten zijn met de HTTP-response code.

De kern van FHIR Messaging is de MessageHeader resource. Via het event.code- en data element – de berichtgebeurtenis met referentie naar content – worden de verschillende type berichten (interacties) gedefinieerd. De MessageHeader resource is voor Koppeltaal (profiel) uitgebreid met het Patient element, dat een verwijzing is naar een Patient resource die aangeeft bij welk dossier dit bericht behoort. Het MessageHeader.Patient element is echter geen onderdeel van de (core) FHIR MessageHeader.

Interacties

De volgende event.codes (interacties) zijn gedefinieerd om de functionaliteit van Koppeltaal af te dekken, met de daarbij behorende focal FHIR resource die de content van het verzoek bevat, zie het data element.

event.code (interactie)

Definitie

Focal FHIR resource =

data referentie

CreateOrUpdatePatient

Patient aanmaken of aanpassen tussen applicaties in één domein

Patient

CreateOrUpdatePractitioner

Behandelaars aanmaken of aanpassen tussen applicaties in één domein

Practitioner

CreateOrUpdateRelatedPerson

Derden (familie gerelateerden) aanmaken of aanpassen tussen applicaties in één domein

RelatedPerson

CreateOrUpdateActivityDefinition

(Sub)activiteiten publiceren voor gebruik in andere applicaties in het domein

ActivityDefinition (Other)

CreateOrUpdateCarePlan

(Sub)activiteiten uit applicaties toekennen aan een gebruiker (Patient, RelatedPerson) in een andere applicatie dan waar de (Sub)activiteiten zijn opgeslagen

CarePlan

UpdateCarePlanActivityStatus

Voortgang- en statusberichten van (sub)activiteiten delen en ontvangen

CarePlanActivityStatus (Other)

CreateOrUpdateCarePlanActivityResult

Resultaatberichten van (sub)activiteiten delen en ontvangen

CarePlanActivityResult (Other)

CreateOrUpdateUserMessage

Algemene gebruikersberichten delen en ontvangen

UserMessage (Other)

In de paragraaf "FHIR Resources" is de structuur in detail verder uitgewerkt van alle Koppeltaal resources met alle elementen en attributen.

Uitgangspunten bij informatie-uitwisseling

Informatie uitwisseling gebeurt via FHIR Messaging en operationele uitkomsten.

In FHIR messaging of FHIR-berichten, wordt een bericht verstuurd van een bronapplicatie naar één of meerdere bestemmingen, wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt. Het bericht bestaat uit een bundel die wordt geïdentificeerd door het type bericht, waarbij de eerste (FHIR) resource in de bundel een MessageHeader resource is. De MessageHeader heeft een identifier - en een event.code element – de berichtgebeurtenis – die de aard van het bericht uniek identificeert, en het bevat aanvullende verzoek metagegevens. De andere aanvullende (FHIR) resources in de bundel zijn afhankelijk van het type aanvraag. Het data element heeft een referentie naar de onderliggende resource (de focal resource), waar dit berichttype toe behoort.

<MessageHeader xmlns="http://hl7.org/fhir">
<identifier value="3f03e865-e87c-4337-922c-5be69dbcd243"/>
<timestamp value="2019-05-17T08:01:10+00:00"/>
<event>
<system value="http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/MessageEvents"/>
<code value="CreateOrUpdateCarePlan"/>
<display value="CreateOrUpdateCarePlan"/>
</event>
<data>
<reference value="http://vzvz.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan/280ff751d626"/>
</data>
</MessageHeader>

MessageHeader van CreateOrUpdateCarePlan

Operationele uitkomsten zijn een verzameling van fout-, waarschuwings- en informatieberichten die gedetailleerde informatie geven over het resultaat van een bepaalde gebeurtenis. Het bericht, een OperationOutcome resource, wordt geleverd als een directe systeem response, of als onderdeel daarvan, waar ze informatie geven over het resultaat van een bepaalde gebeurtenis.

Berichten zijn self-contained

Elk bericht dat tussen applicaties wordt uitgewisseld moet op zichzelf staan (self-contained), er wordt niet verwezen naar externe bronnen. De reden van dit uitgangspunt is dat nieuwe aangesloten applicaties altijd up-to-date zijn met de gegevensuitwisseling en dat er geen kopieën van gegevens opgeslagen worden. Alle gegevens waarvan de verzendende applicatie eigenaar van is, moeten in de berichtenbundel opgenomen worden.

Gegevens waarvan de verzendende applicatie geen eigenaar van is, krijgen een verwijzing in de bundel mee via een URL. Een voorbeeld hiervan is van een geselecteerde ActivityDefinition met een identifier in een CreateOrUpdateCarePlan-bericht.

<CarePlan xmlns="http://hl7.org/fhir">
<activity id="280ff751d626">
<extension url="http://vzvz.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ActivityDefinition">
<valueString value="a73997e2-173a-4e89-b3c2-653b7540c610"/>
</extension>
</activity>
</CarePlan>

Referentie vanuit CarePlan naar ActivityDefinition

FHIR resources zijn uniek identificeerbaar

Alle berichten en de daarin voorkomende resource moeten uniek binnen een domein identificeerbaar zijn. Hiervoor wordt het "id" element of attribuut gebruikt. Het "id" wordt door een lokale (interne) dienst uitgegeven en gebruikt tussen applicaties binnen een domein. Als gegevens worden gekopieerd, wijzigt het "id", omdat het "id" als interne sleutel wordt gebruikt om gegevens, zoals berichten, uniek te kunnen identificeren bij één dienst.

In de context van de gezondheidszorg worden de (FHIR) resources geïdentificeerd aan de hand van veelgebruikte type identficaties voor personen, organisaties, definities, etc. Deze (FHIR) resources worden in bronsystemen vastgelegd, waarin overdraagbare identificaties zijn toegewezen om zo de resources buiten de context van Koppeltaal te kunnen identificeren, te gebruiken en te volgen. Hiervoor wordt het element "identifier" gebruikt.

<Other id="6720" xmlns="http://hl7.org/fhir">
<identifier>
<use value="official"/>
<system value="http://vzvz.nl/fhir/Koppeltaal/Profile/ActivityDefinition#ActivityDefinitionIdentifier"/>
<value value="a73997e2-173a-4e89-b3c2-653b7540c610"/>
</identifier>
<code>
<coding>
<system value="http://vzvz.nl/fhir/Koppeltaal/OtherResourceUsage"/>
<code value="ActivityDefinition"/>
<display value="ActivityDefinition"/>
</coding>
</code>
</Other>

id versus identifier

De volgende tabel toont welke type "identifiers" er gebruikt worden in de verschillende Koppeltaal berichten.

Resource

Resource Identificatie (Uri)

Organization

Hier zijn unieke identificaties voor, zie ook het Zorg Adres Boek

Patient

Bsn

Practitioner

agb-z of uzi-nr-pers

RelatedPerson

Bsn

ActivityDefinition

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/Profile/ActivityDefinition#

ActivityDefinitionIdentifier

Application (Device)

Unieke Zorgverlener Identificatienummer definiëren van uzi-nr-sys

Berichten worden via een standaard HTTP operaties uitgewisseld

Operaties zijn bewerkingen die op FHIR resources uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen applicaties met elkaar communiceren. FHIR suggereert het gebruik van standaard HTTP-werkwoorden (GET, POST, PUT en DELETE) als operaties. Dit resulteert in een generieke, voor zichzelf sprekende interface op basis van welke applicaties interactie hebben met andere applicaties (via Koppeltaal).

URL opbouw

Voor internet is er een uniek concept voor id’s: de URL of Uniform Resource Locator. De URL geeft de unieke locatie van een bron aan.

Aan elke resource (gegevensbron) wordt een unieke FHIR-basis URL toegewezen, welke de basis vormt als referentie naar de resource. Elke resource dat in een FHIR message (bericht) wordt gestopt, moet een unieke URL hebben die er als volgt uitziet:

scheme://FHIR Basis URL + "/" + Resource Type + "/" + id [ + "/_history/" + Versie Id]

GET https://vzvz.nl/fhir/Koppeltaal/**Other**/ActivityDefinition:6720/_history/2019-11-14T14:34:26:611.7847

Als de resource nog niet aangemaakt is, is er nog geen historie. Voorbeeld:

POST https://vzvz.nl/fhir/Koppeltaal/**Other**/ActivityDefinition:6720

URL opbouw.

URL’s moeten voldoen aan RFC3986 sectie 6 appendix A.

Berichten hebben meerdere representaties

Een representatie van een bericht is een indeling waarin de gegevens (FHIR resources) worden getransporteerd tussen applicaties. Door gebruik te maken van HTTP content negotiatie (onderhandeling over inhoud) kan een aanvrager (client) vragen om een representatie in een bepaald formaat. FHIR staat meerdere representaties toe. De aanvragers (clients) kunnen worden opgebouwd rond XML en JSON.

<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
<name>
<use value="official" />
<text value="Berend Botje" />
<family value="Botje" />
<given value="Berend" />
</name>
<telecom>
<system value="phone" />
<value value="+61481059995" />
<use value="mobile" />
</telecom>
<gender value="male" />
<birthDate value="1902-12-05" />
</Patient>

XML- content

{
"resourceType": "Patient",
"name": [{
"use": "official",
"text": "Berend Botje",
"familiy": "Botje",
"given": ["Berend"]
}],
"telecom": [{
"system": "phone",
"value": "+61481059995",
"use": "mobile"
}],
"gender": "male",
"birthDate": "1902-12-05"
}

JSON- content

Resource content hebben een versie id

Bij het aanmaken of wijzigen van resources, houdt de Koppeltaal server de resource content en versie id van de resource bij, en deelt bij nieuwe of bij wijzigingen van de resource content, een nieuwe versie id uit, dat een datetimestamp in UTC is. De aanvrager (client) mag de versie id nooit wijzigen.

Om wijzigingen op gegevens gecontroleerd uit te voeren, wordt er gebruik gemaakt van "Optimistic Locking" omdat het HTTP protocol "stateless" is. De Koppeltaal server onthoudt geen locks.

Bij het wijzigen van de resource content moet de aanvrager (client) de meest recente versie id van de resource meesturen. Indien de versie id van de aanvrager niet match met de versie id van wat de Koppeltaal server als laatst heeft uitgegeven, wordt het wijzigingsverzoek van de aanvrager niet geaccepteerd en krijgt de aanvrager een HTTP status code "409: Conflict" antwoord terug, met gedetailleerde informatie in een "OperationOutcome" resource over welke resource(s) de verkeerde versie id gebruiken.

<OperationOutcome xmlns="http://hl7.org/fhir">
<text>
</text>
<issue>
<severity value="error" />
<type>
<system value="http://hl7.org/fhir/issue-type" />
<code value="conflict" />
</type>
<extension url="http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/OperationOutcome#IssueResource">
<valueResource>
<reference value="http://demo.koppeltaal.nl/fhir/Patient/382" />
</valueResource>
</extension>
<details value="The specified resource version is not correct." />
</issue>
</OperationOutcome>

Versie id foutmelding met Patient 382.

In antwoord op aanvragen wordt in het MessageHeader.data element gerefereerd naar de focal resource van het bericht, oftewel de root van het bericht. Deze referentie is alleen bij een wijziging op een bestaande resource geversioneerd.

<MessageHeader xmlns="http://hl7.org/fhir">
<data>
<reference value="https://vzvz.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan/1234/_history/2018-04-03T11:41:26:178.1210" />
</data>
</MessageHeader>

Referentie naar geversioneerde CarePlan 1234

De 'Conformance Statement'

Conformance is het voldoen aan (interne) kwaliteitsdoelstellingen en het invullen en naleven van intern beleid, mede door gebruik van externe standaarden (zoals OAuth2). Een 'Conformance Statement' (conformiteitsverklaring) is een belangrijk onderdeel van FHIR. Het wordt gebruikt als een verklaring van kenmerken van de daadwerkelijke serverfunctionaliteit of van een verzameling regels waaraan een toepassing moet voldoen.

Bij informatie uitwisseling via FHIR Messaging hebben we ook te maken met (eenmalige) authenticatie van de participanten door gebruik te maken van Single Sign-On (SSO) bij het lanceren van interventies (eHealth modules). Hierbij moeten participanten zich eenmalig authentiseren, waarna ze automatisch toegang krijgen tot meerdere applicaties en resources in een domein van Koppeltaal. Met behulp van het 'Conformance Statement' kunnen aangesloten applicaties informatie over de OAuth2 implementatie bij Koppeltaal voor Single-Sign-On achterhalen.

Het opvragen van het 'Conformance Statement' met betrekking to OAuth2 URL’s bij Koppeltaal wordt verkregen via de GET operatie naar een vast endpoint (URL), bijvoorbeeld GET https://base.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal**/metadata**. Hiermee krijgt de aanvrager informatie over de OAuth2 implementatie voor Single-Sign-On. De 'Conformance Statement' resource is hiervoor uitgebreid met launch (opstart) URL’s.

{
"resourceType": "Conformance",
"rest": {
"security": {
"extension": [
{
"url": "http://fhir-registry.smartplatforms.org/Profile/oauth-uris#authorize",
"valueUri": "https://vzvz.koppeltaal.nl/Outh2/Authorize"
},
{
"url": "http://fhir-registry.smartplatforms.org/Profile/oauth-uris#token",
"valueUri": "https://vzvz.koppeltaal.nl/Outh2/Token"
}
],
}
}
}

Conformance Statement

Volgende tabel geeft een overzicht van de nieuwe URL’s die door Koppeltaal wordt gebruik voor OAuth2.

URI extensie

Omschrijving

http://fhir.vitalhealthsoftware.com/Profile/Conformance#Launch

Identificeert de OAuth2 "launch" URL voor de server

http://fhir-registry.smarthealthit.org/Profile/oauth-uris#authorize

Identificeert de OAuth2 "autorisatie" URL voor de server

http://fhir-registry.smarthealthit.org/Profile/oauth-uris#token

Identificeert de OAuth2 "token" URL voor de server

Daarnaast definieert Koppeltaal 4 extensies die de validatie van verzoeken (request) en antwoorden (reply) regelen:

URI extensieURI extensie

Type

Omschrijving

http://fhir.vitalhealthsoftware.com/Profile/Conformance#ValidateRequestsAgainstSchema

Boolean

Bij 'true', valideert de server het verzoek (request) tegen een XML Schema

http://fhir.vitalhealthsoftware.com/Profile/Conformance#ValidateRepliesAgainstSchema

Boolean

Bij 'true' valideert de server het antwoord (reply) tegen een XML Schema

http://fhir.vitalhealthsoftware.com/Profile/Conformance#ValidateRequestsAgainstProfile

Boolean

Bij 'true', valideert de server het verzoek (request) tegen een FHIR profiel

http://fhir.vitalhealthsoftware.com/Profile/Conformance#ValidateRepliesAgainstProfile

Boolean

Bij 'true' valideert de server het antwoord (reply) tegen een FHIR profiel

Algemene informatie over de 'Conformance Statement' kan men vinden bij https://www.hl7.org/fhir/DSTU1/conformance.html.

Het applicatie model

Koppeltaal ondersteunt alleen de voor gedefinieerde interacties en binnen deze sectie wordt gekeken naar deze interacties tussen de verschillende type applicaties binnen een domein.

Applicatie model

Er zijn verschillende typen applicaties betrokken ter ondersteuning van een interactief zorgproces. Functioneel zijn alle applicaties onderdeel van de gehele Koppeltaal omgeving en ondersteunen het interactieproces vanuit verschillende rollen voor de gebruikers. Per domein sluit een applicatie aan met een unieke applicatie-instantie, waarin die rollen binnen dat domein zijn gedefinieerd.

We onderscheiden de volgende (technische) rollen binnen Koppeltaal:

 • Voor de verschillende type Portalen (toegangspoort voor participanten) onderscheiden we de Patient, Practitioner en RelatedPerson

 • Voor de verschillende type interventies onderscheiden we de Game, E-Learning en ROM

Applicaties kunnen in andere applicaties geïntegreerd zijn, als onderdeel van een behandelplan.

Indien de applicatie als rol een Interventie type representeert kan deze verschillende 'ActivityDefinitions' publiceren bij Koppeltaal. Deze 'ActivityDefinitions' kunnen vervolgens via Koppeltaal in een Portaal aan een participant getoond worden.

Applicaties met een unieke applicatie-instantie, waarin die rollen binnen dat domein zijn gedefinieerd, mogen alleen binnen dat domein met elkaar communiceren.

Koppeltaal ondersteunt de volgende processen voor de uitwisseling van berichten:

 1. Bericht versturen

 2. Bericht routeren

 3. Bericht notificatie

 4. Bericht ophalen

Bericht versturen

Alle applicaties maken gebruik van de standaard HTTP operatie POST om berichten (FHIR Message DSTU1) te versturen. De berichten worden naar een vaste endpoint (URL) van Koppeltaal gestuurd, zie 'interactie ontvangen' (technische service) waarvan de basis URL bijvoorbeeld <KoppeltaalOmgevingURL>/FHIR/Koppeltaal/Mailbox is. Elk binnenkomend bericht wordt (tijdelijk) gepersisteerd in een datastore. De structuur van het bericht is, in hoofdstuk "Informatie-uitwisseling op basis van FHIR Messaging", beschreven.

De opslag van de Message Header (metadata van het bericht) en de content van het bericht (Message Body) zullen apart gepersisteerd worden in verschillende tabellen.

Elk bericht dat gestuurd wordt door een applicaties, heeft een versie id als het om een wijziging gaat van gegevens (focal resources). Elke applicatie dat een nieuwe (resource) bericht publiceert of aanpast moet een subscriptie (abonnement) voor deze interactie nemen, om de versie id van zijn eigen interne resource ‘up-to-date’ te houden met dat van anderen. Elk bericht dat door een applicatie verstuurd wordt, moet de laatste versie id gebruiken, dat door Koppeltaal wordt uitgegeven. Koppeltaal zal van elk binnenkomend bericht de versie id controleren met wat Koppeltaal zelf heeft uitgegeven, en het bericht pas accepteren als de versie id’s van de focal resources gelijk zijn.

In Koppeltaal worden de subscripties (abonnementen) per type bericht, per geregistreerde applicatie binnen een domein aangemaakt en beheerd.

Bericht routeren

Het routeren van binnenkomende berichten gebeurt binnen een domein en de berichten worden aan die applicaties opgeleverd waar een subscriptie (gekoppeld abonnement) in Koppeltaal voor is. De subscripties zijn deel van de unieke applicatie-instantie configuratie en zijn gespecificeerd per type bericht die door Koppeltaal worden ondersteund, zie "Interacties".

Bericht notificatie

Koppeltaal biedt een functie aan om notificaties te versturen als er een nieuw bericht beschikbaar is voor een applicatie. Deze notificatie is geïmplementeerd middels REST WebHooks. Om een notificatie te kunnen ontvangen zijn de volgende configuratie acties nodig:

 • Een WebHook URL definiëren, tijdens de registratie en configuratie van een applicatie in het domein, die Koppeltaal kan aanroepen.

 • De lokale implementatie achter de WebHook URL is nodig om notificaties te kunnen interpreteren. Koppeltaal zal een event genereren, ter informatie dat er ‘nieuwe’ berichten beschikbaar zijn. Het event, een notificatie bericht, bevat geen payload.

 • De betreffende applicatie wordt maximaal 5 keer gesignaleerd. De applicatie kan daarna het bericht lezen zoals al beschreven in paragraaf Bericht ophalen.

 • Een notificatie bericht in Koppeltaal maakt gebruik van de volgende HTTP headers:

  • Category. Bevat de domein headers. Bijvoorbeeld: Category: http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/Domain#{Domain}; scheme=""; label="http://hl7.org/fhir/tag/security{Domain}". Dit header veld is vanaf Koppeltaal 1.3.8 ingevoerd.

  • KoppeltaalMessageIdentifier. Hiermee wordt een correlatie id (MessageHeader.identifier) meegestuurd van het bericht dat beschikbaar is voor de applicatie. Vanaf Koppeltaal 1.3.8 ingevoerd.

  • Content-Type en Accept. Worden altijd gevuld met "application/json". Gebaseerd op RFC-7231. Vanaf Koppeltaal 1.3.8 ingevoerd.

  • X-Koppeltaal-Secret. Is een voorbeeld van een custom header, die kunnen worden geconfigureerd per 'application instance'. Bijvoorbeeld met een secret value dat gedeeld wordt tussen applicaties (KT domain en platform).

  • Content-Length. Geeft de grootte van de payload aan. Deze parameter wordt run-time bepaald en is voor notificatie berichten altijd 0.

Bericht ophalen

Alle applicaties maken gebruik van de standaard HTTP operatie GET om berichten (FHIR Message DSTU1) op te halen. De berichten kunnen van een vaste endpoint (URL) bij Koppeltaal opgehaald worden, zie 'interactie ophalen' (technische service) waarvan de basis URL bijvoorbeeld <KoppeltaalOmgevingURL>/FHIR/Koppeltaal/MessageHeader is.

Indien een applicatie niet gebruik maakt van notificaties en de REST WebHooks niet geïmplementeerd heeft, kan de applicatie de Koppeltaal server met een vaste interval bevragen (actief polling). De frequentie waarmee deze opvragen plaatsvindt, heet de poll frequentie.

Aan de hand van de basis URL en MessageHeader.id kan men één geïdentificeerd bericht ophalen. Met behulp van de basis URL, _search operatie en _query parameters kan men een bundel MessageHeaders opvragen en hiermee vervolgens de bundel doorzoeken naar de juiste MessageHeader.id met onderliggende content.

De volgende _search operatie en _query parameters worden door Koppeltaal 1.3 ondersteund.

 1. GET https://koppeltaal.nl/FHIR/Koppeltaal/MessageHeader/_search?_query=MessageHeader.GetNextNewAndClaim - zoeken naar een volgend bericht met ProcessingStatus= "New", maak ProcessingStatus "Claimed", en stuur dat specifieke bericht terug. Deze call zal altijd het gevolg moeten zijn van een update van de Message status. Deze interactie heeft tot gevolg dat de berichtstatus wordt aangepast.

 2. GET https://koppeltaal.nl/FHIR/Koppeltaal/MessageHeader/_search?_count=[X\] - deze stuurt een Bundle van MessageHeaders terug om de applicaties te laten zoeken naar een of meerdere specifieke berichten. Een pagesize kan doorgegeven worden met de _count parameter, met een max van 1000.

 3. GET https://koppeltaal.nl/FHIR/Koppeltaal/MessageHeader/_search?_id=[id\] - deze kan gebruikt worden om een complete Bundle voor een specifiek bericht te krijgen (bijv. Als de MessageHeader bekend was door de voorgaande zoekactie)

De volgende additionele _query parameters kunnen gespecificeerd worden:

 • Patient: Filtert op de patiënt dossier waar het bericht aan gerelateerd is.

 • Event: Filtert op het bericht type

 • ProcessingStatus: Filtert op de ProcessingStatus. (New|Claimed|Success|Failed). Deze query parameter kan geen onderdeel zijn van de named query van interactie 1, zoals hierboven beschreven.

Voor het ophalen en verwerken van de MessageHeaders is er een specifiek Koppeltaal element ‘ProcessingStatus’ toegevoegd, die aangeeft wat de stand is van de verwerking van een bericht. Dit element is geen standaard element van de MessageHeader resource.

Verwerkingsstatus

Het 'ProcessingStatus' element heeft één van de 6 mogelijke verwerkingstoestanden. Namelijk:

 • NEW. Dit bericht is nog niet opgehaald en gelezen door de betreffende applicatie

 • CLAIMED. Dit bericht is door een applicatie geclaimd. Dit is een tijdelijke toestand, want als het bericht volledig gelezen is dan is er SUCCES geboekt. Een CLAIM kan ook vervallen, bij een time-out wordt de toestand van het bericht weer op NEW gezet.

 • SUCCESS. Het bericht is succesvol opgehaald en gelezen door de betreffende applicaties.

 • ARCHIVED. Ongelezen nieuwe berichten of berichten die succesvol waren gelezen, waarvan bewaartermijn van verlopen is.

 • FAILED. Berichten die een structurele fout hebben.

 • MAXIMUMRETRIESEXCEEDED. Na maximum (van 5) keer geprobeerd te hebben om het bericht op te halen.

Het SMART App launch raamwerk

Naast het kunnen uitwisselen van gegevens ondersteunt Koppeltaal ook het koppelen van applicaties van derden met deze gegevens, waardoor apps kunnen worden gestart binnen de gebruikersinterface of context van Koppeltaal. SMART staat voor "Substitutable Medical Applications and Resuable Technologies". Dit raamwerk ondersteunt apps voor gebruik van behandelaren, patiënten en anderen via een Portal of een FHIR systeem waar een gebruiker toestemming kan geven om een app te starten. Het raamwerk biedt een betrouwbaar, veilig autorisatie protocol voor verschillende app-architecturen, waaronder apps die op een beveiligd platform draaien en op het apparaat van een eindgebruiker draaien.

Het SMART App launch raamwerk definieert een methode waarmee een app (eenmalig) toestemming vraagt ​​om toegang te krijgen tot een FHIR-resource en die autorisatie (toegangstoken) vervolgens gebruikt om de resource op te halen. Het SMART App launch raamwerk bij Koppeltaal is gebaseerd op de OAuth2 standaard (RFC6749 en RFC6750) en geïmplementeerd volgens de SMART-on-FHIR voorschriften (zie http://www.hl7.org/fhir/smart-app-launch/1.0.0).

Volgens de OAuth2 specificaties kunnen er twee typen Clients worden onderscheiden:

 • "Public Client" Een Public Client draait volledig op een eindgebruiker apparaat. Gevolg is dat de applicatie geen "cliënt secret" kan beschermen in het geval dat er ook geen applicatie logica op een server zou draaien. Voorbeelden JavaScript app in een browser. The Ranj Kick-ASS game is een voorbeeld van een Public Client applicatie.

 • "Confidential Client" Is een applicatie die een "cliënt secret" kan beschermen door gebruik te maken van “server-side business logic”. Het grote verschil tussen Publieke en Confidentiële Clients is als de Client de toegang tot het Token endpoint gebruikt, de confidentiële Client de client_id en client_secret als basis authenticatie header kan aanleveren.

Toegangstokens worden aangevraagd bij een OAuth2-compatibele autorisatieserver (Koppeltaal server) via een TLS beveiligde kanaal (zie hoofdstuk "Beveiliging").

Configuratie gegevens, zoals codes en toegangstokens, kan men via de Conformance Statement (zie paragraaf De 'Conformance Statement' ) opvragen.

De mate waarin informatie en gegevens (resources) beschermt moet worden zodat (eind)gebruikers, en andere producten de juiste mate van gegevenstoegang hebben passend bij hun soort en niveau van autorisatie.

Elke applicatie is verantwoordelijk voor het beschermen van zichzelf tegen mogelijke wangedrag of kwaadaardige waarden voor het verkrijgen van ongeoorloofde toegang en gebruik. Elke applicatie moet daarvoor de nodige tegenmaatregelen nemen om zichzelf en alle gevoelige informatie die deze bevat, te beschermen. Zie hiervoor de "OAuth 2.0 Threat Model and Security Considerations" (RFC6819).

Naast het borgen van kwaliteitscriteria vereist de norm NEN 7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

Authenticatie

Authenticatie wordt bij Koppeltaal op applicatie-instantie niveau afgehandeld. Dat wil zeggen dat een (applicatie) account wordt aangemaakt voor een applicatie-instantie en deze wordt vervolgens aan een domein gekoppeld. Een applicatie account heeft een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

De gebruikersnaam en wachtwoord, die toegekend zijn aan een applicatie-instantie, worden in de koptekst (header) van HTTP op de volgende manier geplaatst: 'Authorization : Basic <credentials>', waarbij de credentials een Base64 codering is van gebruikersnaam en wachtwoord, verbonden met een dubbele punt ':'. Dit wordt in RFC7617 2015 gespecificeerd.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een OAuth2 bearer token voor authenticatie, die door een applicatie-instantie verkregen wordt, via een handshake protocol met Koppeltaal. De applicatie-instantie plaatst het token op de volgende manier in de koptekst (header) van HTTP: 'Authorization : Bearer <token>'. Het token is een Base64 codering.

Alle interacties worden onder een applicatie account uitgevoerd (en bevinden zich daardoor binnen een domein).

Na succesvolle authenticatie wordt geverifieerd dat het domein dat in het bericht is opgegeven, hetzelfde domein is als waaraan de geverifieerde gebruiker is toegewezen.

De Single-Sign-On (SSO) flow

Bij Koppeltaal maken we gebruik van Single-Sign-On (SSO). Hiermee kunnen eindgebruikers zich eenmalig authentiseren (inlog procedure), waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere type applicaties en resources in het Koppeltaal domein.

Koppeltaal ondersteunt twee typen van Single-Sign-On flows, met Koppeltaal Server als OAuth2-compatibele autorisatieserver en de Applicatie als OAuth2 Client:

Koppeltaal biedt na het authenticatie proces en na selectie van activiteiten via het Portal de gebruiker een URL link aan naar een applicatie (interventie), waarmee de gebruiker de applicatie kan starten. De gebruiker heeft hiermee zowel het Portal als een (web of mobiele) applicatie tot zijn beschikking.

Wanneer de gebruiker de applicatie URL opent, moeten de volgende gegevens aan Koppeltaal doorgegeven worden:

 1. Application Identifier (gekoppeld aan een specifieke applicatie) – noodzakelijk om de Koppeltaalserver de publicerende applicatie en zijn URL op te kunnen zoeken.

 2. Patient identifier – wordt gebruikt om de patiënt te identificeren door de applicatie (Game).

 3. User identifier – wordt gebruikt door de applicatie om correcte views te laten zien voor die gebruiker

 4. Een overeengekomen security token van de applicatie naar de Koppeltaal Server wordt verstuurd, zodat de Koppeltaal server kan verifiëren dat de aanroepende applicatie een bekende (en geregistreerde) applicatie is die kan worden vertrouwd in de context van domein en applicatie-instantie. Dit token bevat tenminste een Hash van de URL van de applicatie en voorkomt dat iemand de URL van de applicatie (het adres) aanpast en opnieuw indient bij de Koppeltaal Server. Tevens bevat het token een (geheime) code die zowel bij de applicatie als de Koppeltaal server bekend is en, mogelijk, een Nonce die voorkomt dat de URL meerder malen (sessies, resource) misbruikt kan worden.

Naast de bovengenoemde velden, kunnen er ook optionele velden gebruikt worden die doorgegeven worden:

 1. CarePlanActivity identifier – gebruikt om te achterhalen welke activiteiten een bepaalde applicatie (Game) herkent.

 2. Aanvullende applicatie informatie - bijvoorbeeld dat er een specifieke pagina door de applicatie moet worden geopend.

In de huidige Koppeltaal 1.3.x is het niet verplicht om een activity id mee te sturen, maar is het wel wenselijk. We gedogen dit alleen om de mogelijkheid te scheppen om de SSO tussen twee systemen op te kunnen zetten, waarvoor geen activity id nodig is.

SMART Autorisatie voor webapplicaties

SMART Autorisatie sequence

Met behulp van de 'Conformance Statement' (zie paragraaf De 'Conformance Statement') kan een (gelanceerde) applicatie een OAuth2 autorisatie verzoek indienen bij Koppeltaal (zie ook RFC 6749). De applicatie gebruikt hierbij de authorize- en token endpoints uit de 'Conformance Statement'. De applicatie moet de scoop van het autorisatie verzoek specificeren, dit is onderdeel van het OAuth2 protocol, dat voor Koppeltaal v1.3 "patient/*.*" is. Dit betekent dat de applicatie toegang vraagt tot alle berichten van de patiënt waarop deze applicatie is geabonneerd. Verder worden bij het autorisatie verzoek de volgende parameters doorgegeven aan Koppeltaal:

 • reponse_type. Dit wordt ingevuld met de waarde 'code' waarmee de aanvragende applicatie aangeeft dat het een autorisatie code wil ontvangen.

 • client_id. Moet worden ingevuld met de waarde van de toegewezen identifier van de aanroepende applicatie

 • scope. Bevat de scopes "patient/*,read" en "launch:applicatie-instantie", om de verbinding te leggen tussen de vragende context en lanceer aanvraag

 • redirect_uri. Is de URL waarheen de aanvragende applicatie wordt gerouteerd, na een succesvolle autorisatie bij Koppeltaal

 • state. Een optionele toestandswaarde dat de gelanceerde applicatie kan gebruiken voor het kunnen traceren van de aanvraag

https://vzvz.koppeltaal.nl/Outh2/Authorize?
response_type=code&
client_id=RANJKA&
scope=Patient%2F*.read%20launch%3A593740&
redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp%2Fafter-auth&
state=98wrghuwuogerg97

SMART autorisatie verzoek

Voor het autorisatie verzoek zal Koppeltaal een authorization_code via de redirect_uri teruggeven als de autorisatie aanvrager toegang krijgt. Indien het verzoek wordt afgewezen, krijgt de autorisatie aanvrager een foutmelding. Verder wordt de state van het autorisatie verzoek meegestuurd in het antwoord.

https://app/after-auth?
code=124adf&
state=98wrghuwuogerg97

Antwoord op autorisatie verzoek

Autorisatiecodes zijn van korte duur en verlopen meestal binnen een minuut.

De laatste stap die de app vervolgens moet uitvoeren, is de autorisatie code omwisselen voor een toegangstoken (Zie ook RFC6749 sectie 4.1.3). Hiervoor gebruikt de applicatie het token endpoint uit de ‘Conformance Statement’. De volgende parameters worden aan Koppeltaal doorgegeven voor de uitwisseling:

 • grant_type. Vaste waarde : "authorization_code"

 • code. De code die bij het autorisatie verzoek is ontvangen

 • redirect_uri. Is de URL waarheen de aanvragende applicatie wordt gerouteerd, na een succesvolle uitwisseling bij Koppeltaal

 • client_id. Moet worden ingevuld met de waarde van de toegewezen identifier van de aanroepende applicatie

Koppeltaal geeft de volgende informatie terug bij uitwisseling.

 • access_token. Het toegangstoken dat de applicatie gebruikt voor het opvragen van gegevens (het formaat van het token is in RFC6749 en RFC7650 beschreven)

 • toke_type. Is een vaste waarde "Bearer"

 • expires_in. De levensduur in seconden van de afgegeven toegangstoken (RFC6749 section 1.5)

 • scope. De scope waarop autorisatie is gegeven

 • id_token. Identificeert de patiënt en user details, als hierom gevraagd wordt

 • refresh_token (optioneel). Token dat gebruikt kan worden om een nieuw toegangstoken te verkrijgen.

POST https://vzvz.koppeltaal.nl/Outh2/Token
Authorization: Basic <credentials>
grant_type=authorization_code&
code=124adf&
redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp%2Fafter-auth&

Toegangstoken opvragen

{
"access_token": "i8hweunweunweofiwweoijewiwe",
"token_type": "bearer",
"expires_in": 3600,
"scope": "Patient.read",
"intent": "kickass ranjgames",
"Patient": "https://ggzeindhoven.minddistrict.com/Patient/72308",
}

Toegangstoken antwoord

Een groot aantal bedreigingen die men ondervindt bij toegangstokens kan men beperken door het token digitaal te ondertekenen, zoals gespecificeerd in RFC7515 of door in plaats daarvan een Message Authentication Code (MAC) te gebruiken. Het digitaal ondertekenen van een toegangstoken is in Koppeltaal 1.3 niet gespecificeerd.

SMART Autorisatie voor mobiele apps

SMART Autorisatie voor mobiele apps lijkt vrij veel op de webapplicatie autorisatie zoals hiervoor is aangegeven, met kleine verschillen:

 • Het eerste verzoek wordt gedaan aan een speciale MobileLaunch Endpoint. Hier zal een mobile activatie code aangevraagd worden. Dit verzoek wordt gedaan (zoals elke Koppeltaal call) onder de credentials van de applicatie-instantie.

Een Mobile Launch Activatie code opvragen met alle benodigde parameters (zoals bij de webapplicatie autorisatie beschreven):

https://ggz.koppeltaal.nl/OAuth2/Koppeltaal/MobileLaunch?
client_id=RANJKA&
Patient=https%3A%2F%2Fggzeindhoven.minddistrict.com%2FPatient%2F72308&
user=https%3A%2F%2Fggzeindhoven.minddistrict.com%2FRelatedPerson%2F452&
resource=RANJKA

Mobiele Launch Activate code opvragen

Het antwoord is een activatie code en houdbaarheidsduur in dagen

{
"activation_code":"593740",
"expires_in":7
}

Deze activatie code zal vervolgens aan de gebruiker doorgegeven moeten worden, die gebruik wil maken van de mobiele app en deze code kan slechts één keer gebruikt worden.

Wanneer de mobiele opgestart wordt, wordt de gebruiker gevraagd om de activeringscode (activation_code) in te voeren. De mobiele app moet een hard gecodeerde of configureerbare FHIR-basis URL hebben van Koppeltaal waarheen hij vervolgens een autorisatie verzoek kan heen sturen. De FHIR-basis URL komt initieel niet mee, bij het opstarten van de mobiele app.

Vervolgens moet de mobiele app, de authorize- en token endpoints via het 'Conformance Statement' bij Koppeltaal ophalen, zoals bij de 'SMART Autorisatie voor webapplicaties' is beschreven.

Koppeltaal retourneert op een autorisatie verzoek een JSON antwoord:

{
"authorisation_code": "0db34c09-201b-41da-af41-deee89302f4b"
}

Met deze authorisation_code kan men weer vervolgens een toegangstoken opvragen, zoals ook beschreven is in de 'SMART Autorisatie voor webapplicaties'.

Gebruik van de Refresh token

Voor een specifieke ClientId kan de Koppeltaal Server geconfigureerd worden om een refresh_token bij te voegen binnen de Token Request.

Voorbeeld van de Token:

{
"access_token": "f3d421f4-d036-468a-b9aa-de9c777ede95",
"token_type":"Bearer",
"expires_in":900,
"refresh_token":"e54a2533-df44-4e32-bc4d-820c05b2aed0",
"scope": "Patient/*.*",
"Patient": "https://ggzeindhoven.minddistrict.com/Patient/72308",
"resource": "https://ggzeindhoven.minddistrict.com/RelatedPerson/452"
}

Toegang- met refresh token

De expiratie tijd gespecificeerd door de "expires_in" is 15 minuten of korter, met de indicatie dat de access_token gauw niet meer geldig zal zijn. Koppeltaal gebruikt de code 'expired' als OperationOutcome als een verzoek niet gelukt is vanwege een timeout.

Berichtenstructuur

Het transport van berichten volgens Koppeltaal v1.x is gebaseerd op een aantal standaarden: met name HTTP, HL7 FHIR DSTU 1 (v0.0.82) en relevante onderdelen van de HL7 standaard. De content (inhoud) kan zowel in JSON als in XML worden uitgedrukt. Koppeltaal gebruikt HTTP als transportmechanisme om FHIR berichten (resources) uit te kunnen wisselen en Atom feed om FHIR resources te bundelen. Zie onderstaand figuur.

Opbouw FHIR DSTU1 bericht

FHIR Messaging

De (huidige) uitwisselingsmethoden van Koppeltaal is gebaseerd op basis van messages (qua methodiek vergelijkbaar met HL7V2 messaging). Deze standaard wordt gezien als voldoende stabiel als basis voor implementaties voor Koppeltaal 1.3. Elke FHIR message bestaat uit een FHIR MessageHeader element en uit een lijst van resources (vergelijkbaar met HL7V2 message segmenten) die gebaseerd zijn op FHIR DSTU1 (Draft Standard for Trial Use) en gedefinieerd worden in de MessageHeader. De verschillende messages realiseren de functionaliteit van Koppeltaal.

In de volgende tabel staat welke FHIR resource entries minimaal aanwezig moeten zijn bij de voor gedefinieerde Koppeltaal bericht types (MessageHeader.event.code: codering die het event identificeert wat het bericht betekent). Indien er naar een FHIR resource wordt gerefereerd, dient deze volledig aanwezig te zijn zoals deze onder hoofdstuk "FHIR Resources" in volgende paragrafen beschreven wordt.

Event.code[1]

Definitie

FHIR Resource entries

CreateOrUpdatePatient

Clienten aanmaken of aanpassen tussen applicaties in één domein

data.reference naar Patient.

extension.valueResource.reference naar Patient (content van Patient wordt hiermee gestuurd).

CreateOrUpdatePractitioner

Behandelaars aanmaken of aanpassen tussen applicaties in één domein

data.reference naar Practitioner.

CreateOrUpdateRelatedPerson

Derden (familie gerelateerde) aanmaken of aanpassen tussen applicaties in één domein

data.reference naar RelatedPerson.

extension.valueResource.reference naar Patient (content van Patient wordt hier mee gestuurd).

CreateOrUpdateActivityDefinition

(Sub)activiteiten publiceren voor gebruik in andere applicaties in het domein

data.reference naar ActivityDefinition.

CreateOrUpdateCarePlan

(Sub)activiteiten uit applicaties toekennen aan een gebruiker (Patient, RelatedPerson) in een andere applicatie dan waar de (Sub)activiteiten zijn opgeslagen

data.reference naar CarePlan

extension.valueResource.reference naar Patient of RelatedPerson (content wordt meegestuurd).

Opm.: Dit event is gerelateerd aan de UpdateCarePlanActivityStatus event. Als de status wijzigt, wijzigt het CarePlan.

UpdateCarePlanActivityStatus

Voortgang- en statusberichten van (sub)activiteiten delen en ontvangen

data.reference naar ActivityStatus.

extension.valueResource.reference naar Patient.

CreateOrUpdateCarePlanActivityResult

Resultaatberichten van (sub)activiteiten delen en ontvangen

Data.reference naar ActivityResult. extension.valueResource.reference naar Patient of Relatedperson.

CreateOrUpdateUserMessage

Algemene gebruikersberichten delen en ontvangen

data.reference naar UserMessage.

extension.valueResource.reference naar Patient.

FHIR Messagetypes

[1] De Event.code is een element van de MessageHeader en identificeert het berichttype (of interactie).

FHIR Resources

Data Types

De FHIR resource elementen worden gespecificeerd aan de hand van een set data types. Er zijn twee categorieën data types: de eenvoudige en primitieve types, geïmporteerd uit de XML Schema (https://www.w3.org/TR/xmlschema-2) en complexe types, die herbruikbare clusters van elementen zijn.

De set data types die in de FHIR resources elementen uit de Technologie architectuur worden gebruikt, vindt men in FHIR DSTU 1 Data Types terug.

FHIR Bundle (Atom Feeds)

Een veelvoorkomende bewerking die met FHIR resources wordt uitgevoerd, is het verzamelen van FHIR resources in één instantie (bericht). In FHIR wordt dit bundelen genoemd, Dit bundelen bevat niet alleen verwijzingen naar FHIR resources maar ook de volledige inhoud van de FHIR resources

Bij het bundelen van FHIR DSTU1 resources, wordt gebruik gemaakt van het feed Atom-formaat, zie [RFC4287] en https://www.hl7.org/fhir/DSTU1/xml.html#atom. Koppeltaal v1.x gebruikt het Atom-formaat als basis om de gegevens (FHIR resources) d.m.v. berichttypes te bundelen.

De definitie van de bundel bestaat uit een feed element, dat een willekeurig aantal invoer elementen bevat. De feed is als volgt opgebouwd:

Tabel 2. FHIR Bundle (Atom feed) De verschillende onderdelen van de FHIR feed in Koppeltaal v1.3 ziet er als volgt uit:

Definition

The feed element is the top-level element for metadata and data associated with the feed. Its element children consist of metadata elements followed by zero or more entry child elements. The feed element is defined and used in the Atom namespace to define a single feed within a feed application in the context of Koppeltaal v1.3.

Control

1..1

feed.id

Definition

A unique identifier for this feed.

Control

1..1

Type

uri (as defined in RFC3986)

feed.title

Definition

Is a text construct that conveys a human-readable title for a feed.

Control

0..1

Type

string

Comment

Not used in FHIR. The content should not be used for automatic processing.

feed.updated

Definition

Indicating the most recent instant in time when a feed was modified in a way the publisher considers significant.

Control

0..1

Type

dateTime

Comment

Only for Koppeltaal server outgoing messages

feed.author

Definition

Is a person construct that indicatest he author of the feed

Control

0..1

Type

string

Comment

No FHIR specification

feed.category

Definition

Information about a category associated with an entry or feed. This specification assigns no meaning to the content (if any) of this element but are used for issues such as security and privacy. Koppeltaal v1.3 uses two categories: one for domain security and the other for FHIR messaging. Domain security is used as an additional check for applications that are deployed in multiple domains with different credentials per domain.

Control

2..2

Type

CategoryType

Attribute

Term

Definition

Identifies the category to which the entry or feed belongs.

Control

1..1

Type

URI. Examples:

term="http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/Domain#{domainname}" term="http://hl7.org/fhir/tag/message"

Attribute

Scheme

Definition

Identifies a categorization scheme.

Control

1..1

Type

URI. Examples:

scheme="http://hl7.org/fhir/tag/security"

scheme="http://hl7.org/fhir/tag"

Attribute

Label

Definition

Provides a human-readable label for display in end-user applications. The content of the "label" attribute is Language-Sensitive.

Control

0..1

Type

string. Example: label="{label}"

feed.entry

Definition

Represents an individual entry, acting as a container for metadata and data associated with the entry. This element appears as a child of the atom:feed element.

Control

1..*

Type

EntryType

feed.entry.title

Definition

Is a Text construct that conveys a human-readable title for an entry.

Control

1..1

Type

uri

feed.entry.id

Definition

Conveys a permanent, universally unique identifier for an entry. The feed.entry.id contains the resource uri without version.

Control

1..1

Type

uri

feed.entry.link

Definition

Defines a reference from an entry to a Web resource. This specification assigns no meaning to the content (if any) of this element.

Control

0..1

Type

LinkType

Attribute

Href

Defintion

The "href" attribute contains the link's URI. The feed.entry.link elements MUST have an href attribute, whose value MUST be a URI reference [RFC3986].

Type

uri

Attribute

Rel

Definition

The feed.entry.link element MAY have a "rel" attribute that indicates the link relation type. The value "self" signifies that the URI in the value of the href attribute identifies a versioned resource equivalent to the containing element if the resource is updated.

Type

string

feed.entry.updated

Definition

Is a Date construct indicating the most recent instant in time when an entry was modified in a way the publisher considers significant. Therefore, not all modifications necessarily result in a changed updated value.

Control

0..1

Type

dateTime

feed.entry.content

Definition

Contains or links to the content of the entry. The content is FHIR Resource specific and uses FHIR namespace (“http://hl7.org/fhir) to define the FHR Resource. The content is optional, but SHALL always be present except in the special case of a transaction response.

Control

0..1

Type

ContentType

feed.entry.summary

Definition

Is a Text construct that conveys a short summary, abstract, or excerpt of an entry.

Control

0..1

Type

string

FHIR Bundle (Atom feed)

MessageHeader

Definition

The header for a message exchange that is either requesting or responding to an action. The resource(s) that are the subject of the action as well as other Information related to the action are typically transmitted in a bundle in which the MessageHeader resource instance is the first resource in the bundle.

Control

1..1

Comments

The MessageHeader must be the first resource in every Message feed.

MessageHeader.identifier

Definition

The identifier of this message.

Control

1..1

Type

id

Comments

An id is a whole number in the range 0 to 2^64-1 (optionally represented in hex), a uuid, an oid, or any other combination of lowercase letters, numerals, "-" and ".", with a length limit of 36 characters.Regex: [a-z0-9\-\.]{1,36}

MessageHeader.timestamp

Definition

The time that the message was sent.

Control

1..1

Type

instant

MessageHeader.event

Definition

Code that identifies the event this message represents and connects it with it's definition.

Control

1..1

Binding

Comments

MessageEvents This field contains the message type, see also the event.code in 6.1 FHIR Messag.

MessageHeader.source

Definition

The source application from which this message originated.

Control

1..1

MessageHeader.source.name

Definition

Human-readable name for the source application.

Control

0..1

Type

string

MessageHeader.source.software

Definition

Name of adapter and application software seperated by semicolons.

Control

1..1

Type

string

MessageHeader.source.version

Definition

Version of adapter and application software seperated by semicolons.

Control

0..1

Type

string

MessageHeader.source.endpoint

Definition

Actual message source address or id.

Control

1..1

Type

uri

MessageHeader.data

Definition

The actual data of the message - a reference to the root/focus resource of the event.

Control

0..*

Type

Resource(Any)

Comments

Koppeltaal defines per message type what type the focus resource should have. This is also defined in the Conformance.

MessageHeader.Patient

Definition

Reference to the Patient resource reflecting the dossier this message belongs to.

Control

0..1

Type

Resource(Patient)

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/MessageHeader#Patient

Comments

This field is required for all message types, except those that have no Patient context. The message without Patient context are CreateOrUpdatePractitioner and CreateOrUpdateActivityDefinition.

MessageHeader.processingStatus

Definition

The status of the message with regards to the processing cycle.

Control

0..1

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/MessageHeader#ProcessingStatus

MessageHeader.processingStatus.status

Definition

The status that the message is currently in.

Control

0..1

Type

code

Binding

ProcessingStatus

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/MessageHeader#ProcessingStatusStatus

MessageHeader.processingStatus.statusLastChanged

Definition

The time that the message’s status was last changed.

Control

1..1

Type

instant

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/MessageHeader#ProcessingStatusStatusLastChanged

Comments

Only for Koppeltaal server outgoing messages

MessageHeader.processingStatus.exception

Definition

Details of the exception that occurred.

Control

0..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/MessageHeader#ProcessingStatusException

MessageHeader.isExpired

Definition

Indicates whether or not the message has expired.

Control

0..1

Type

boolean

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/MessageHeader#IsExpired

Notes

When empty, 'false' is assumed.

MessageHeader

Volgende plaatje laat zien dat de MessageHeader resource is uitgebreid met het Patient element dat een verwijzing is naar een Patient resource die aangeeft bij welk dossier dit bericht behoort. Het MessageHeader.Patient element is geen onderdeel van de (core) FHIR MessageHeader. Het data element heeft een referentie naar de onderliggende resource waar dit berichttype toe behoort.

MessageHeader met extensie en referentie

ActivityDefinition (Other)

Definition

An activity definition describes an activity that is made available by a Device. ActivityDefinition is mapped to a FHIR resource of type Other.

Control

1..1

ActivityDefinition.code

Definition

Allows Koppeltaal to recognize the Other resource as an ActivityDefinition.

Control

1..1

Type

CodeableConcept

Binding

OtherResourceUsage

ActivityDefinition.application

Definition

The application that this ApplicationDefinition is available in.

Control

1..1

Type

Resource(Application)

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#Application

Notes

The DisplayName of this relation is the Application's identifier. This value should be used in the SSO sequence as ClientID.

ActivityDefinition.name

Definition

Name of the game, questionnaire, etc. A single application may provide multiple activities, e.g. a ROM provider will provide several different questionnaires.

Type

string

Control

1..1

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#ActivityName

ActivityDefinition.activityDefinitionIdentifier

Definition

A unique identifier for this activity definition.

Control

0..1

Type

identifier

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#ActivityDefinitionIdentifier

ActivityDefinition.identifier

Definition

One or more unique identifier for this activity definition.

Control

0..*

Type

identifier

Notes

Deprecated

ActivityDefinition.description

Definition

A description of the activity. May be used to judge the intended use of an activity.

Type

string

Control

0..1

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#ActivityDescription

ActivityDefinition.type

Definition

The type of activity.

Control

1..1

Type

CodeableConcept

Binding

ActivityKind

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#ActivityKind

ActivityDefinition.subActivity

Definition

A list of available modules within the activity.

Control

0..*

Comments

For example, within the KickAss game, subactivities may be defined as the missions that are available in the game.

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#SubActivity

ActivityDefinition.subActivity.name

Definition

The name of the subactivity.

Control

1..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#SubActivityName

ActivityDefinition.subActivity.identifier

Definition

An identifier for this specific subactivity.

Control

1..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#SubActivityIdentifier

ActivityDefinition.subActivity.description

Definition

A description of the subactivity that can be used to judge the intended use of the subactvity.

Control

0..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#SubActivityDescription

ActivityDefinition.subActivity.isActive

Definition

Indicates if the sub activity is active

Control

0..1

Type

boolean

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#SubActivityIsActive

Comments

If no value is specified, value 'true' is assumed. This is to preserve backwards compatibility.

ActivityDefinition.defaultPerformer

Definition

The person that is normally responsible for performing this activity.

Control

0..1

Type

code

Binding

ActivityPerformer

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#DefaultPerformer

ActivityDefinition.isActive

Definition

Indicates if the activity is active.

Control

0..1

Type

boolean

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#IsActive

Comments

If no value is specified, value 'true' is assumed. This is to preserve backwards compatibility.

ActivityDefinition.isDomainSpecific

Definition

Indicates whether this domain is only available in the current domain or available in all domains that the providing application is part of.

Control

0..1

Type

boolean

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#IsDomainSpecific

ActivityDefinition.launchType

Definition

Indicates how activities of this type should be launched.

Control

0..1

Type

code

Binding

ActivityDefinitionLaunchType

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#LaunchType

Notes

When this field is empty, value 'Web' is assumed.

ActivityDefinition.isArchived

Definition

Indicates if the activity is archived.

Control

0..1

Type

boolean

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/ActivityDefinition#IsArchived

Comments

Archived ActivityDefinitions are by default not returned when GET-ting ActivityDefinitions. If no value is specified, value 'false' is assumed. This is to preserve backwards compatibility.

ActivityDefinition (Other)

CarePlan

Definition

The Careplan is a group of activities assigned in the context of care to a single Patient. CarePlanActivities can be assigned to the client, the client’s Practitioner, or a person related to the client.

Control

1..1

CarePlan.Patient

Definition

Identifies the Patient whose intended care is described by the plan.

Control

0..1

Type

Resource(Patient)

CarePlan.status

Definition

Indicates whether the plan is currently being acted upon, represents future intentions or is now just historical record.

Control

1..1

Binding

CarePlanStatus: Indicates whether the plan is currently being acted upon, represents future intentions or is now just historical record. (See http://hl7.org/fhir/DSTU1/care-plan-status.html for values.)

Type

code

Is modifier

True

CarePlan.participant

Definition

Identifies all people and organizations who are expected to be involved in the care envisioned by this plan.

Control

0..*

Comments

Within the context of Koppeltaal, it is expected that at least the requester of the careplan is given as a participant with role ‘Requester’.

CarePlan.participant.role

Control

0..1

Binding

CarePlanParticipantRole

Type

CodeableConcept

Comments

For the Practitioner that is has requested (‘assigned’) the careplan the role should be ‘Requester’.

CarePlan.participant.member

Definition

The specific persons who are participating/expected to participate in the CarePlan.

Control

1..1

Type

Resource(Patient|RelatedPerson|Practitioner)

Comments

Performers are not mentioned in the participants.

CarePlan.participant.careTeam

Definition

CareTeam is given as participant

Control

1..*

Type

Resource(CareTeam)

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ParticipantCareTeam

CarePlan.goal

Definition

Describes the intended objective(s) of carrying out the Care Plan.

Control

0..*

Comments

Goal can be achieving a particular change or merely maintaining a current state or even slowing a decline.

CarePlan.goal.description

Definition

Human-readable description of a specific desired objective of the care plan.

Control

1..1

Type

string

CarePlan.goal.status

Definition

Indicates whether the goal has been reached and is still considered relevant.

Control

0..1

Binding

CarePlanGoalStatus: Indicates whether the goal has been met and is still being targeted (see http://hl7.org/fhir/DSTU1/care-plan-goal-status.html for values).

Type

code

CarePlan.goal.notes

Definition

Any comments related to the goal.

Control

0..1

Type

string

Comments

May be used for progress notes, concerns or other related information that doesn't actually describe the goal itself.

CarePlan.activity

Definition

A list of actions to occur as part of the plan. In effect, a CarePlanActivity is an instance of an ActivityDefinition, meaning that it has been assigned to a Pratitioner, RelatedPerson or Patient to be performed.

Control

0..*

CarePlan.activity.id

Koppeltaal required

True

Definition

An id used to identify this activity in subsequent status updates.

Control

1..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ActivityID

CarePlan.activity.identifier

Definition

An identifier for this activity. Used when sending an ActivityStatusUpdate.

Control

0..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ActivityIdentifier

CarePlan.activity.definition

Definition

The identifier of the ActivityDefinition that describes the activity to be performed.

Control

0..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ActivityDefinition

Comments

The ActivityDefinition identified by this field may be located either directly in the bundle or in the set of ActivityDefinitions available at the Koppeltaal Server.

CarePlan.activity.type

Obsolete

Definition

The type of activity.

Control

0..1

Type

Coding

Binding

ActivityKind

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ActivityKind

Comments

Obsolete! Use the type of Activity Definition refered to by CarePlan.Activity.Definition instead. Needed for activities that are not defined by an ActivityDefinition; copied from ActivityDefinition otherwise.

CarePlan.activity.description

Obsolete

Definition

Description of the activity.

Control

0..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ActivityDescription

Comments

Obsolete! Use the description of Activity Definition refered to by CarePlan.Activity.Definition instead. Needed for activities that are not defined by an ActivityDefinition; copied from ActivityDefinition.description otherwise.

CarePlan.activity.subactivity

Definition

A list of subactivities that should be performed.

Control

0..*

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#SubActivity

CarePlan.activity.subactivity.identifier

Definition

The identifier of the subactivity.

Type

string

Control

1..1

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#SubActivityIdentifier

CarePlan.activity.subactivity.status

Definition

The status of the subactivity.

Control

0..1

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#SubActivityStatus

Comments

Note that the list of assigned subactivities may differ from the list of subactivities available in the ActivityDefinition. This means that the assigner of the careplan has chosen to not let the performer perform all subactivities. The list of assigned subactivities should be a subset of the subactivites available in the ActivityDefinition.

Binding

CarePlanActivityStatus

Type

code

CarePlan.activity.goal

Definition

Describes the intended objective(s) of carrying out this activity.

Control

0..*

Comments

The goal of an activity should be a reference to the ID of a goal in the CarePlan this activity is a part of.

CarePlan.activity.simple.performer

Definition

Identifies who's expected to be involved in the activity and has write permission on the activity.

Control

0..*

Type

Resource (RelatedPerson|Practitioner|Patient)

Comments

If performer is empty or 0, then default performer is Patient. No need for rejection of the default performer is a RelatedPerson and the performer is empty. Perfomers are not mentioned in the activity.participant.

CarePlan.activity.participant

Definition

Identifies all people and organizations who are involved in the activity and has read permission on the activity.

Control

0..*

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#Participant

Comments

Participants are not mentioned in the activity.simple.performer.

CarePlan.activity.participant.role

Control

0..1

Binding

CarePlanParticipantRole

Type

CodeableConcept

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ParticipantRole

Comments

Note that ‘performer’ is not a separate role, but instead is specified in the field CarePlan.activity.simple.performer.

CarePlan.activity.participant.member

Definition

The specific person who is participating/expected to participate in the activity.

Control

1..1

Type

Resource(RelatedPerson|Practitioner|Patient)

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ParticipantMember

CarePlan.activity.participant.careTeam

Definition

Careteams who are involved in the activity

Control

0..*

Type

Resource(CareTeam)

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ParticipantCareTeam

CarePlan.activity.startDate

Definition

The date that this activity should be started.

Control

1..1

Type

dateTime

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#StartDate

CarePlan.activity.CarePlanActivityStatus

Definition

Identifies what progress is being made for the specific activity.

Control

1..1

Binding

CarePlanActivityStatus

Type

Coding

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#ActivityStatus

CarePlan.activity.notes

Definition

Any notes that are entered for this activity.

Control

0..1

Type

string

CarePlan.activity.started

Definition

The date and time when the activity was started.

Control

0..1

Type

instant

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#Started

CarePlan.activity.finished

Definition

The date and time when the activity was completed.

Control

0..1

Type

instant

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#Finished

CarePlan.activity.cancelled

Definition

The date and time when the activity was cancelled or skipped.

Control

0..1

Type

instant

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#Cancelled

CarePlan.activity.endDate

Definition

The date and time after which the activity will no longer be available.

Control

0..1

Type

dateTime

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#EndDate

CarePlan.relation

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#Relation

Definition

Identifies any relations this careplan may have.

Control

0..*

CarePlan.relation.type

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#RelationType

Definition

The type of the relation.

Control

1..1

Binding

CarePlanRelationTypes

CarePlan.relation.reference

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlan#RelationReference

Definition

The related object.

Control

1..1

Type

Resource(Any)

CarePlan

CareTeam (Other)

Het CareTeam wordt opgenomen in het CreateOrUpdateCarePlan bericht als resource entry als er in het bericht verwezen wordt naar het CareTeam.

In de definitiebepaling van het CareTeam is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de FHIR STU3 CareTeam definitie zodat bij een overgang naar FHIR STU3 en de compatibiliteit van DSTU1 naar STU3 hierin zo min mogelijk verschil is.

Definitie

Een care team beschrijft welke personen er toegang hebben tot een careplan of careplan activity van waaruit verwezen wordt naar dit object.

Control

0..1

Comment

Een CareTeam is geen FHIR DSTU1 resource en is daarom gebaseerd op het FHIR resource type ‘Other’

CareTeam.Code

Definitie

Geeft Koppeltaal de mogelijkheid om het Other resource te herkennen als een CareTeam

Control

1..1

Type

CodeableConcept

Binding

OtherResourceUsage

CareTeam.Identifier

Defnitie

Identifier voor het care team die het care team binnen het domein uniek identificeert

Control

0..*

Type

identifier

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CareTeam#CareTeamIdentifier

CareTeam.status

Definitie

Geeft de status van het care team aan.

Control

0..1

Type

Coding

Binding

CareTeamStatus

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CareTeam#Status

CareTeam.name

Definitie

Een label voor menselijk gebruik bedoeld om care teams mee te onderscheiden

Control

0..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CareTeam#Name

CareTeam.subject

Definitie

De patiënt aan wie het care team zorg levert

Control

0..1

Type

Resource (Patient)

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CareTeam#Subject

CareTeam.period

Definitie

Geeft aan wanneer het care team in werking treedt (of is bedoeld) en eindigt.

Control

0..1

Type

Period

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CareTeam#Period

CareTeam.managingOrganization

Definitie

De organisatie die verantwoordelijk is voor het care team

Control

0..*

Type

Resource(Organization)

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CareTeam#ManagingOrganization

CareTeam (Other)

CarePlanActivityStatus (Other)

Definition

Describes the status of a CarePlanActivity in detail.

Control

1..1

Comments

CarePlanActivityStatus maps to a resource of type Other.

CarePlanActivityStatus.activity

Definition

The ID of the activity that is the subject of this message.

Control

1..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlanActivityStatus#ActivityStatus

Notes

This must have the same value as CarePlan.activity.identifier for that activity in the CreateOrUpdateCarePlan message.

CarePlanActivityStatus.activityStatus

Definition

Identifies what progress is being made for the specific CarePlanActivity.

Control

1..1

Binding

CarePlanActivityStatus

Type

Coding

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlanActivityStatus#ActivityStatus

CarePlanActivityStatus.subactivity

Definition

The subactivities assigned as part of this activity.

Control

0..*

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlanActivityStatus#SubActivity

Comments

Note that the list of assigned subactivities may differ from the list of subactivities available in the ActivityDefinition. This means that the assigner of the careplan has chosen to not let the performer perform all subactivities. The list of assigned subactivities should be a subset of the subactivites available in the ActivityDefinition.

CarePlanActivityStatus.subactivity.identifier

Definition

The identifier of this subactivity.

Control

1..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlanActivityStatus#SubActivityIdentifier

Comments

Must match the identifier of a subactivity as defined in the ActivityDefinition.

CarePlanActivityStatus.subactivity.status

Definition

Identifies what progress is being made for this subactivity.

Control

1..1

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlanActivityStatus#SubActivityStatus

Binding

CarePlanActivityStatus

Type

Coding

CarePlanActivityStatus.percentageCompleted

Definition

An indication of the progress made on the CarePlanActivity.

Control

0..1

Type

integer

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlanActivityStatus#PercentageCompleted

Comments

The percentageCompleted should specifies a value from 0 to 100

Deprecated -CarePlanActivityStatus.blackBoxState

Definition

BlackBoxState allows applications using Koppeltaal to extend messages with information that is not necessarily understood by other applications. The application including BlackBoxState must subscribe to the message to which the BlackBoxState is attached, allowing the application to reload the BlackBoxState next time the application starts for a certain user. BlackBoxState is implemented using the FHIR extension mechanism. Extensions can be nested. For an example, look at how the ProcessingStatus extension is defined for the MessageHeader resource. Applications using BlackBoxState must create a FHIR profile that describes their extension(s).

Control

0..1

Type

base64Binary

Extension

#Field as defined by application that owns this

Comments

Deprecated. This extension was used as a profile by the owner.

CarePlanActivityStatus (Other)

Deprecated CarePlanActivityResult (Other)

De FHIR resource "CarePlanActivityResult" is niet in Koppeltaal 1.3.x geïmplementeerd door Koppeltaal leveranciers, en wordt door de Koppeltaal architectuur afgeraden om deze in te zetten om de resultaten van een activiteit op te vragen.

Definition

The outcome of a CarePlanActivity, including any answers given and calculated scores. The CarePlanActivityResult groups a set of Observation resources and may have a Resource reference to a Questionnaire that holds the answers to questions as entered by the Patient, RelatedPerson or Practitioner.

The CarePlanActivityResult resource is an extension of the FHIR resource DiagnosticReport.

Control

1..1

Invariants

diagnosticDateTime or a diagnosticPerod, but not both.

Comments

The CarePlanActivity does not have to be finished in order to have a CarePlanActivityResult. In such cases the CarePlanActivityResult describes the results obtained so far, for example, the scores calculated for the subsections of the questionnaire that have been finished so far.

CarePlanActivityResult.activity

Definition

The id of the activity that this resource is the outcome of.

Control

1..1

Type

string

Extension

http://ggz.koppeltaal.nl/fhir/Koppeltaal/CarePlanActivityResult#Activity

CarePlanActivityResult.status

Definition

The status of the result.

Control

1..1

Binding

CarePlanActivityResultStatus

Type

code

Is modifier

true

Comments

This is labeled as "Is Modifier" because applications need to take appropriate action if a report is withdrawn.

CarePlanActivityResult.name

Definition

A code or name that describes this diagnostic report.

Control

1..1

Type

string

CarePlanActivityResult.issued

Definition

The date and/or time that this version of the report was released from the source diagnostic service.

Control

1..1

Type

dateTime

CarePlanActivityResult.subject

Definition

The subject of the report.

Control

1..1

Type

Resource(Patient)

CarePlanActivityResult.performer

Definition